Consulting Service

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ไม่ได้มีเพียงแค่การจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ต่างๆ มาติดตั้งและใช้งานในห้องเรียนเท่านั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ วางกลยุทธ์และกำหนดนโยบายในการใช้งาน รวมทั้งวางแผนในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มผู้นำและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า เทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาใช้งานนั้นมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและนโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษาของภาครัฐ รวมไปถึงการหลอมรวมการใช้เทคโนโลยีเข้ากับกิจกรรมการสอนและการทำงานของครู และกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ

 

ในการส่งเสริมให้การใช้เทคโนโลยีภายในโรงเรียนสามารถสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการผู้เรียนได้ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล (Personalize Learning) นั้น ผู้บริหารและผู้นำของโรงเรียนจะต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่จะใช้ในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อนำทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 5 ด้าน (Five Best Practices) ดังต่อไปนี้

ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีบทบาทเป็นผู้ริเริ่ม ให้การสนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทั้งจะต้องทำงานร่วมกับกลุ่มผู้นำของโรงเรียนเพื่อการกำหนดนโยบายและเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารจำเป็นต้องสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยการถ่ายทอดแนวคิดและนโยบายดังกล่าวไปให้กับครู พนักงานและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน ตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาการเป็นผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ เช่น
 • การประชุมประจำปีการศึกษาสำหรับอาจารย์
 • การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
 • การปฐมนิเทศนักเรียน
 • การประชุมประจำปีการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง
ผู้นำด้านวิชาการ จะต้องให้ความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวันของแต่ละรายวิชา โดยกำหนดนโยบายด้านการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากการสอนที่เน้นการบรรยายเนื้อหาไปสู่การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่มีความหลากหลายและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้สอนพัฒนาเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา ตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน เช่น
 • การปรับปรุงหลักสูตรและแผนการสอน
 • การพัฒนากิจกรรมนอกเวลาเรียน
 • การประกวดสื่อการเรียนรู้
 • การให้รางวัล Teaching Excellent Award
"ครู" เป็นบุคคลสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูมืออาชีพเป็นกระบวนการต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ สมรรถนะให้กับครูของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "คุณครูยุคดิจิทัล" ที่จำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการสอนของตนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาครูมืออาชีพอย่างยั่งยืน เช่น
 • การอบรมวิธีการสอนและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 • กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
 • การนิเทศการสอน
 • การกำหนดเส้นทางเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ผู้นำด้านวิชาการและส่วนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จะต้องร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ตัวชีวัด และเครื่องมือที่จะใช้ในการติดตามและจัดเก็บผลการดำเนินงานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมทั้งนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้เพื่อวิเคราะห์ถึงระดับของความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่หลักฐานแห่งความสำเร็จนั้นให้ชุมชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตัวอย่างกิจกรรมในการแสดงหลักฐานแห่งความสำเร็จ เช่น
 • การวิจัยสถาบันหรือการวิจัยในชั้นเรียน
 • การจัดแสดงผลงานของนักเรียน
 • การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นนั้น ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่วนงานด้านอาคารสถานที่ จะต้องนำความต้องการของฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ห้องเรียน และพื้นที่ในการทำกิจกรรมบริเวณโดยรอบของโรงเรียนให้ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย พร้อมทั้งเอื้อต่อการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล กิจกรรมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น เช่น
 • การจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 • การกำกับและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
 • การบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบสารสนเทศ

บริษัท ศิลานักปราชญ์ จำกัด มีบุคลากรซึ่งเป็นนักการศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการออกแบบและวางแผนเพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารของโรงเรียนจึงมั่นใจได้ว่า สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของท่าน จะได้รับบริการและคำแนะนำที่ดีที่สุดซึ่งจะช่วยในการผลักดันให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายและก่อให้เกิดความสำเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การวางกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีของสถานศึกษา” และบริการ “การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ” ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาของท่าน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง