Consulting Service

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ไม่ได้มีเพียงแค่การจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ต่างๆ มาติดตั้งและใช้งานในห้องเรียนเท่านั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ วางกลยุทธ์และกำหนดนโยบายในการใช้งาน รวมทั้งวางแผนในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มผู้นำและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า เทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาใช้งานนั้นมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและนโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษาของภาครัฐ รวมไปถึงการหลอมรวมการใช้เทคโนโลยีเข้ากับกิจกรรมการสอนและการทำงานของครู และกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ   ในการส่งเสริมให้การใช้เทคโนโลยีภายในโรงเรียนสามารถสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการผู้เรียนได้ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล (Personalize Learning) นั้น ผู้บริหารและผู้นำของโรงเรียนจะต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่จะใช้ในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อนำทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 5 ด้าน (Five Best Practices) ดังต่อไปนี้ บริษัท ศิลานักปราชญ์ จำกัด มีบุคลากรซึ่งเป็นนักการศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการออกแบบและวางแผนเพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารของโรงเรียนจึงมั่นใจได้ว่า สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของท่าน จะได้รับบริการและคำแนะนำที่ดีที่สุดซึ่งจะช่วยในการผลักดันให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายและก่อให้เกิดความสำเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การวางกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีของสถานศึกษา” และบริการ “การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ” ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาของท่าน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง

24 May 2017

Leading for the Success

Assumption College English Program
9:00 AM - 12:00 PM