Consulting Service

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ไม่ได้มีเพียงแค่การจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ต่างๆ มาติดตั้งและใช้งานในห้องเรียนเท่านั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ วางกลยุทธ์และกำหนดนโยบายในการใช้งาน รวมทั้งวางแผนในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มผู้นำและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า เทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาใช้งานนั้นมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและนโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษาของภาครัฐ รวมไปถึงการหลอมรวมการใช้เทคโนโลยีเข้ากับกิจกรรมการสอนและการทำงานของครู และกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ   ในการส่งเสริมให้การใช้เทคโนโลยีภายในโรงเรียนสามารถสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการผู้เรียนได้ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล (Personalize Learning) นั้น ผู้บริหารและผู้นำของโรงเรียนจะต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่จะใช้ในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อนำทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 5 ด้าน (Five Best Practices) ดังต่อไปนี้ บริษัท ศิลานักปราชญ์ จำกัด มีบุคลากรซึ่งเป็นนักการศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการออกแบบและวางแผนเพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารของโรงเรียนจึงมั่นใจได้ว่า สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของท่าน จะได้รับบริการและคำแนะนำที่ดีที่สุดซึ่งจะช่วยในการผลักดันให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายและก่อให้เกิดความสำเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การวางกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีของสถานศึกษา” และบริการ “การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ” ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาของท่าน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง

Professional Development

เมื่อ เทคโนโลยีของแอปเปิล ผนวกรวมเข้ากับ การศึกษา ครูจึงสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ สร้างสรรค์ และแบ่งปันผลงานระหว่างกันได้อย่างไร้ข้อจำกัด  นักเรียนเองก็จะมีเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดสำหรับใช้ในการสื่อสาร ทำงานร่วมกัน รวมถึงพัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองขึ้นได้อย่างเหลือเชื่อ รวมถึงแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และสื่อการสอนที่มีอยู่ใน AppStore ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างน่าอัศจรรย์ ห้องเรียนจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน “ครู” ในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูมืออาชีพเป็นกระบวนการต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ สมรรถนะให้กับครูของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “คุณครูยุคดิจิทัล” ที่จำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการสอนของตนและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเริ่มต้น เริ่มจากการมองหาเครื่อง iPad หรือ Mac จากร้าน iStudio หรือ Apple Store มาใช้เป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลของเราเสียก่อน สมัครขอบัญชี Apple ID เพื่อเข้าถึงการใช้งานบริการต่างๆ ของแอปเปิล – สมัคร Apple ID ผ่านเว็บไซต์ของ Apple ที่นี่ – สมัครผ่านอุปกรณ์ของคุณ โดยดูขั้นตอนการสมัคร ที่นี่ ดาวน์โหลด App จาก App Store ดังนี้ –  Pages –  Numbers – […]