Professional Development

เมื่อ เทคโนโลยีของแอปเปิล ผนวกรวมเข้ากับ การศึกษา ครูจึงสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ สร้างสรรค์ และแบ่งปันผลงานระหว่างกันได้อย่างไร้ข้อจำกัด  นักเรียนเองก็จะมีเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดสำหรับใช้ในการสื่อสาร ทำงานร่วมกัน รวมถึงพัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองขึ้นได้อย่างเหลือเชื่อ รวมถึงแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และสื่อการสอนที่มีอยู่ใน AppStore ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างน่าอัศจรรย์ ห้องเรียนจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ครู” ในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูมืออาชีพเป็นกระบวนการต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ สมรรถนะให้กับครูของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “คุณครูยุคดิจิทัล” ที่จำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการสอนของตนและการเรียนรู้ของผู้เรียน

การเริ่มต้น

 1. เริ่มจากการมองหาเครื่อง iPad หรือ Mac จากร้าน iStudio หรือ Apple Store มาใช้เป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลของเราเสียก่อน
 2. สมัครขอบัญชี Apple ID เพื่อเข้าถึงการใช้งานบริการต่างๆ ของแอปเปิล
  – สมัคร Apple ID ผ่านเว็บไซต์ของ Apple ที่นี่
  – สมัครผ่านอุปกรณ์ของคุณ โดยดูขั้นตอนการสมัคร ที่นี่
 3. ดาวน์โหลด App จาก App Store ดังนี้
  –  Pages
  –  Numbers
  –  Keynote
  –  iMovie
  –  GarageBand
 4. ค้นหาคู่มือการใช้อุปกรณ์ของ Apple ในหัวข้อที่ท่านสนใจจาก iBooks Store ได้ ที่นี่
 5. ศึกษาบทเรียนหลักสูตร Apple Foundation Course เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่สำคัญจากห้องเรียน หรือเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร Apple Foundation Course ได้ ที่นี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Intensive Course

หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นที่การออกแบบบทเรียนที่มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ

 1. Teaching Tool and Apple Apps for Education 
  ความรู้เกี่ยวกับ TPACK, SAMR Model, แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ Apple Ecosystem เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การใช้ Built-in Apps และ Apple Apps ในกิจกรรมการเรียนการสอน
 2. Using the iPad in your classroom
  ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมสำหรับห้องเรียนแบบ 1:1 iPad Program และการสร้างชุมชนนักปฏิบัติด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 3. Prepare your materials with iPad
  iPad Apps เพื่อการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล และการจัดเตรียมสื่อดิจิทัลที่จะใช้ในการทำกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน
 4. Create interactive content with iBooks Author
  การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติทัชซึ่งสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วย iBooks Author รวมถึงแนวทางการประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้
 5. iTunes U Course Design
  การใช้ iTunes U Course Manager  แนวทางการออกแบบบทเรียนออนไลน์ แหล่งทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบเปิด ทรัพย์สินทางปัญญาและสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ และการเผยแพร่บทเรียนผ่าน iTunes U Site ของสถานศึกษา
 6. iPad App for Education
  การใช้ iPad Apps สำหรับการศึกษาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระที่มีความน่าสนใจ อาทิ Apps สำหรับการพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21  Apps สำหรับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น

ท่านสามารถดูรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Intensive Course ได้ ที่นี่

การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

Accredited Professional Development Consultant และ Apple Learning Specialists คือ นักการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากบริษัทแอปเปิลว่ามีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีของแอปเปิลเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างยอดเยี่ยม และสามารถให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและวางกลยุทธ์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้  บุคลากรดังกล่าวจะให้บริการสำหรับสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

 • การพัฒนาวิสัยทัศน์และวางแผนกลยุทธ์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
 • การวิจัยสถาบันเพื่อการวางกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 • การให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในบริบททางการศึกษา
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การวางกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีของสถานศึกษา” และบริการ “การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ” ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาของท่าน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง

บริษัท ศิลานักปราชญ์ จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับครูทุกคน !!